Главная Биография Поздравления К 50-летию Поздравление от Елены Стебельской

Поздравление от Елены Стебельской

З Днем народження, дорогий Пастор Сандей! Дякую за те, що навчили жити, вірити та довіряти Богу, дали шанс стати особистістю та отримати результати, про які можна було тільки мріяти! Тим, ким я стала і ким ще можу стати я завдячую Вам і завжди буду Вам за це вдячна! Дякую за все добро (50), що прийшло в моє життя через Вас! Це:

1. Принципи і закони життя ( книги, проповіді, домашня група).
2. Прийняття в домашню групу та шанс вчитися у Вас.
3. Віра в мене як в особистість та підтримка.
4. Можливість бути собою.
5. Відкриті таланти та можливість їх реалізувати.
6. Ставити цілі.
7. Відсутність страху говорити українською мовою.
8. Позбавлення від комплексу неповноцінності і безвиході.
9. Можливість думати.
10. Конструктивне, аналітичне, цілеспрямоване мислення.
11. Формувати та висловлювати свою думку.
12. Позбавлення страху публічної думки та залежності від неї.
13. Відсутність страху публічних виступів.
14. Успішно написану в термін 1 рік та захищену дисертацію.
15. Отриману наукову ступінь "кандидат мистецтвознавства".
16. Сформований сильний характер.
17. Отриманий навик бути "вискочкою" та досягати результату.
18. Отриманий навик займати лідерські позиції в суспільстві та професійній діяльності.
19. Віра у мене як у лідера (особисто я сама в себе не вірила).
20. Навик боротися і не здаватися при досягненні цілі (завідувач кафедри університету, викладач, голова Комітетів громадських рад).
21. Важка праця - це шлях до успіху та результату.
22. Позбавлення від процесуальності, поверхневості та "ілюзії занятості".
23. Думати та працювати на результат.
24. Якісно працювати, звертати увагу на деталі.
24. Професіоналізм у будь-якій сфері діяльності.
25. Правильна реакція на труднощі і проблеми. Невдачі - це шлях до успіху, а не трагедія. Якщо не здаватися і не упучкати руки, а продовжувати іти далі, вони стануть трампліном до прогресу.
26. Ефективну діяльність та результати у моїх науковій, громадській сферах життя.
27. Навик дослідницької роботи.
28. Уміння встановлювати причинно-наслідкові звязки і розуміти, що життя передбачуване.
29. Отримані подяки та титули: "Жінка Українка", "Почесна грамота від Міністерства культури України" та 16 подяк і грамот від владних структур та громадських організацій.
30. За отриманий навик організатора, який проявився у організованих 30 наукових конференціях та круглих столах, 6 міжнародних фестивалях-конкурсах.
31. За довіру використовувати теми Ваших книг і матеріали проповідей для організації актуальних для життя наукових конференцій.
32. Англійські трансляції.
33. За можливість присутності на англійських передачах.
34. За довіру вести програми на весь англомовний світ з нагоди Вашого Золотого ювілею. Це велика честь.
35. Розуміння англійською мовою.
36. Доступ допомагати.
37. Впевненість у собі.
38. Не здаватися.
39. Ставити цілі.
40. Досягати цілі.
41. Навик фокусу і концентрації.
42. За нашу сімю щасливу, у яку прийшов мир і спокій.
43. За тренерство.
44. Нерівнодушність і піклування.
45. Сформований сильний характер, внутрішній стержень, орієнтований на принципи Божі.
46. За відкриття Живого Бога.
47. За віру і довіру Богу.
48. За прийняття і любов.
49. Розуміння людей і прийняття їх такими як вони є.
50. За проявлене і раніше невідоме для мене батьківство.
51. За моє імя і прізвище, яке мені почало подобатися після того, як Ви мене розрекламували))

З вдячністю, повагою та шаною,
Ваша учениця Олена Стебельська

Happy birthday, dear Dr. Sunday Adelaja! Thank you for having learned to live, believe and trust God given chance to become the person and get results, which could only dream of! What I have become and what can become I owe you and I will always thank you for it! Thank you for all the good (50) that came into my life through you! It:
1. The principles and laws of life (books, sermons, home group).
2. Adoption of the home team and the chance to learn from you.
3. The belief in me as a person and support.
4. The ability to be themselves.
5. Open the talents and the ability to implement.
6. Put purposes.
7. No fear of speaking in Ukrainian.
8. Getting rid of inferiority complex and frustration.
9. Ability to think.
10. The design, analysis, focused thinking.
11. To form and express their opinions.
12. Getting rid of fear of public opinion and depending on it.
13. The lack of fear of public speaking.
14. Successfully written in a period of 1 year and secure thesis.
15. Obtained a degree "candidate of art."
16. Formed strong character.
17. Got a skill to be "upstart" and achieve results.
18. The resulting skill occupy leading positions in society and professional activities.
19. Faith in me as the leader (personally I myself do not believe in themselves).
20. Skill fight and not give up in achieving goals (Chair university professor, chairman of the community councils).
21. Hard work - a way to success and results.
22. Getting rid processuality, superficiality and "illusion employment."
23. Think and work on the result.
24. High-quality work, pay attention to details.
24. professionalism in any field.
25. The correct response to the difficulties and problems. Failure - a path to success, not a tragedy. If you do not give up and do not upuchkaty hands, and continue to go on, they will be a springboard to progress.
26. Effective performance and results of my research and public spheres of life.
27. Skill research.
28. Ability to establish causal connections and understand that life is predictable.
29. Thanksgiving and received the title of "Ukrainian woman", "Diploma from the Ministry of Culture of Ukraine" and 16 letters of thanks and authorities and public organizations.
30. According to the organizer of skill, which manifested itself in organized 30 conferences and round tables, 6 international festival-competition.
31. For the trust to use the theme of your books and materials for sermons current organization for life science conferences.
32. English translation.
33. the possibility of presence of English programs.
34. For the credibility to lead the program to the entire English-speaking world to mark your golden anniversary. It is a great honor.
35. Understanding English.
36. Access to help.
37. Confidence.
38. Do not give up.
39. Put purposes.
40. Reach goals.
41. Skill focus and concentration.
42. During our happy a family, which came in peace.
43. For Coaching.
44. Nerivnodushnist and care.
45. Formed strong character, the inner core, focused on the principles of God.
46. ​​The opening of the Living God.
47. For the faith and trust in God.
48. According to the decision, and love.
49. Understanding people and making them like they are.
50. manifested still unknown to me parenthood.
51. For my name and surname, which I started to like after you I advertised))
With gratitude, respect and honor,
Your student
Olena Stebelska.
Просмотров 952