Главная Новости Пиьма Найкращий день мого життя

Найкращий день мого життя

alt29 квітня 2013 року в моєму житті сталася незабутня подія. День мого народження неочікувано співпав з отриманням диплому кандидата наук. Я довго чекала на це свято і Бог зробив мені пам’ятний подарунок. Цей день народження став найкращим днем у моєму житті.

Дякую Господу Богу, який був зі мною та допомагав мені у непростий час, коли я писала та захищала дисертацію. Дякую за те, що дав мені сили дійти до кінця і не здатися. Також дякую батькам, що постійно допомагали та підтримували мене, не дозволяли здаватися, віддавали все найкраще.

Висловлюю особливу вдячність, пасторе Сандею, Вам за безпосередню участь у становленні мене як особистості та науковця. Ще декілька років назад я не могла формулювати у фрази слова, боялася висловлювати власну точку зору. Самостійне написання та захист дисертації були недосяжною та далекою мрією! І тільки після перебування у Вашій домашній групі, яка є геніальною системою формування особистості, в моєму житті сталися кардинальні зміни. Перебування у колі свідомих християн, визначення слабких сторін та робота над характером, втілення отриманих знань у практику – фактори, які  сформували навик роботи над собою. Домашня група допомогла мені використовувати голову для мислення, аналізувати, бачити головне та другорядне, тримати свою точку зору, формувати власний науковий стиль. Зараз я офіційно дипломований кандидат мистецтвознавства, викладач вищого навчального закладу. Моє свідчення – приклад того, що це можливо для кожної людини.

Дякую Вам, що саме Ви і церква сформували з мене науковця! Ви настільки просто доносите глибокі і важливі речі, що потрібно добре постаратися, щоб стати ніким. Своїм прикладом Ви даєте зрозуміти, що кожен, реалізувавши покликання від Бога, може стати творцем історії, реформатором сфери життя. Кожна Ваша фраза та проповідь – це актуальна проблема будь-якої наукової роботи.

Домашня група та спілкування з Вами – це більше ніж аспірантура та докторантура, це вища школа життя, від якої залежать всі інші напрямки, в тому числі і науковий.
 
З пошаною,
Олена Стебельська


Благодарность пастору Сандею за лучший день моей жизни

29 апреля 2013 в моей жизни произошло незабываемое событие. День моего рождения неожиданно совпал с получением диплома кандидата наук. Я долго ждала этот праздник, и Бог дал мне памятный подарок. Этот день рождения стал лучшим днем в моей жизни.

Спасибо Господу Богу, который был со мной и помогал мне в непростое время, когда я писала и защищала диссертацию. Спасибо за то, что дал мне силы дойти до конца и не сдаться. Также спасибо родителям, постоянно помогали и поддерживали меня, не позволяли казаться, отдавали все самое лучшее.

Выражаю особую благодарность, пастор Сандей, Вам за непосредственное участие в становлении меня как личности и ученого. Еще несколько лет назад я не могла формулировать во фразы слова, боялась высказывать собственную точку зрения. Самостоятельное написание и защита диссертации были недостижимой и далекой мечтой! И только после пребывания в Вашей домашней группе, которая является гениальной системой формирования личности, в моей жизни произошли кардинальные изменения. Пребывание в кругу сознательных христиан, определение слабых сторон и работа над характером, воплощение полученных знаний в практику - факторы, которые сформировали навык работы над собой. Домашняя группа помогла мне использовать голову для мышления, анализировать, видеть главное и второстепенное, держать свою точку зрения, формировать собственный научный стиль. Сейчас я официально дипломированный кандидат искусствоведения, преподаватель вуза. Мое свидетельство - пример того, что это возможно для каждого человека.

Спасибо Вам, что именно Вы и церковь сформировали из меня ученого! Вы настолько просто доносить глубокие и важные вещи, что нужно хорошо постараться, чтобы стать никем. Своим примером Вы даете понять, что каждый, реализовав призвание от Бога, может стать творцом истории, реформатором сферы жизни. Каждая Ваша фраза и проповедь - это актуальная проблема любой научной работы.

Домашняя группа и общение с Вами - это больше, чем аспирантура и докторантура, это высшая школа жизни, от которой зависят все другие направления, в том числе и научной.

С почтением,
Елена Стебельская
Просмотров 2901